THANH TRA SỞ

- Điện thoại: 0232. 3824346 

Chức năng nhiệm vụ

      Thanh tra Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ, công tác pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Văn bản liên quan

Quyết định số 112/QĐ-SKHCN ngày 01/7/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Bổ sung một số điều, khoản vào Quyết định số 76/QĐ-SKHCN ngày 18/9/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 76/QĐ-SKHCN ngày 18/9/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ phòng

 

 Họ và tên: Lê Văn Lập

Chức vụ: Chánh Thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3824346

Di động: 0912158530

Email: laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Phan Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3827204

Di động: 0912549789

Email: hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn