Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 43.2018 

 Nội dung Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo số 43.2018

(Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia)