Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Quảng Bình kinh phí thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 
         Quyết định số 2806/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.
       Cụ thể là Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại Quảng Bình (Công ty TNHH Dịch vụ Kim Long Việt Nam) với tổng kinh phí thực hiện 11 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 4,08 tỷ đồng; Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng tinh giống bò nhập ngoại sản xuất bê lai hướng thịt có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh (Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình với tổng kinh phí thực hiện 08 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 3,73 tỷ đồng.

       Được biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kinh phí cho 25 dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 với tổng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương là 76,9 tỷ đồng, tổng kinh phí thực hiện các dự án là 221,9 tỷ đồng.

       Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung được phê duyệt, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

                                                                                                   Theo: Quang Binh Portal

[Trở về]