SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 và cấp Nhà nước năm 2021 
 
 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 
Xem tiếp
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019 và cấp Nhà nước năm 2020 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2017 
Xem tiếp