SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 - Điện thoại: 0232. 3883168 

 Chức năng nhiệm vụ

       Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong các lĩnh vực công tác về: tổng hợp báo cáo, xây dựng kế hoạch ngân sách và hoạt động KH&CN dài hạn, trung hạn và hằng năm trong toàn Sở; quản lý đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản, công tác kế toán, kho quỹ theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ phòng

Họ và tên: Phan Mạnh Hiền         

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 052.3822153 

Di động: 0913295811

Email: hienpm.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú          

Chức vụ: Kế toán trưởng

ĐT Cơ quan: 0232.3827204          

Di động: 0973534996

Email: tunt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3827204

Di động: 0975715577

Email: thaonp.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Đặng Thị Sỹ Khánh Nguyệt         

Chức vụ: Cán bộ

ĐT Cơ quan: 052.3827204      

Di động: 0912249535

Email: nguyetdtsk.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]