SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và cấp Nhà nước năm 2022 

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau:

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT (file .pdf)

[Trở về]