Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

Nội dung Kế hoạch

Nội dung Đề án

 

[Trở về]