Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "mô hình trồng cây đót" 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Nuôi chim Trĩ thương phẩm” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Điều tra, khảo sát sơ bộ hang động chưa được công bố tại Vườn quốc gia Phong Nha... 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ” 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” 

Ngày 27/9/2017, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng New Zealand trên địa bàn...

Xem tiếp