Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH SỬ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở QUẢNG BÌNH 1945 - 2000 

LỊCH SỬ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CẤP TỈNH Ở QUẢNG BÌNH 1945 - 2000

TT

NỘI DUNG

1

PHẦN ĐẦU

2

CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - 1945 VÀ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH Ở QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN  1945 - 1947

3

CHƯƠNG II:  HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1947 - 1954)

4

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH THỜI KỲ HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (1954 - 1960)

5

CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT (1961 - 1965)

6

CHƯƠNG V: HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965 - 1975)

7

CHƯƠNG VI: MỘT SỐ NÉT VỀ HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN (1976 - 1989)

8

CHƯƠNG VII: HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (1989 - 2000)

9

PHẦN KẾT LUẬN

10

PHẦN PHỤ LỤC

[Trở về]