Thư viện Video
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu những giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới” 
      Ngày 27/2, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu những giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới”. Nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới chủ trì thực hiện.
      Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với sự đa dạng về nội dung, phong phú về mặt hình thức. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

     Với mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về chính trị, tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tính cấp thiết của việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới và hội nhập; Thực trạng tình hính chính trị, tư tưởng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thành phố Đồng Hới trong giai đoạn 2010 - 2018; Xây dựng hệ thống giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

     Thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến nay nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung theo mục tiêu đề ra, đó là đã nghiên cứu cơ sở lý luận về chính trị, tư tưởng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Điều tra và đánh giá thực trạng tình hình chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thành phố Đồng Hới và trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước yêu cầu đổi mới và hội nhập.

     Nhiệm vụ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thành phố nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung có sự nhìn nhận một cách đầy đủ, chân thực nhất về thực trạng tình hình tư tưởng, chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, luận giải đưa ra hệ thống các giải pháp giúp cho các cấp ủy đảng nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung.

     Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học, các đơn vi liên quan đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để giúp nhiệm vụ hoàn thiện.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

[Trở về]
Thông tin nổi bật
TÀI LIỆU KHOA HỌC
Phần mềm dùng chung
DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Kiến thức nông nghiệp
Cao su Quảng Bình