Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới” 

Ngày 15/6/2020,  tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”, nhiệm vụ dBan Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”

Mục tiêu của nhiệm vụ là trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tham nhũng và công tác PCTN của tỉnh Quảng Bình; tìm ra nguyên nhân để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả PCTN, lãng phí nhằm kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới; ngăn chặn từng bước, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển trong tình hình mới.

          Thực hiện từ tháng 2/2019 đến này, sau hơn một năm thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung đề ra. Kết quả của nhiệm vụ là cơ sở lý luận giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở vận dụng đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả PCTN, lãng phí, ổn định an ninh chính trị; góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hiệu quả, tạo môi trường lợi thế thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các cấp ủy Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh tùy tình hình thực tế để vận dụng, giải quyết các vấn đề đặt ra của thực tiễn triển khai công tác PCTN thuộc lĩnh vực đơn vị mình phục trách, địa phương mình quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học, các đơn vi liên quan đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để giúp nhiệm vụ hoàn thiện hơn, sớm được ứng dụng vào thực tiễn.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN Quảng Bình

[Trở về]