Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” 
         Ngày 27/9/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Nhiệm vụ do Hội Khuyến Học Quảng Bình chủ trì thực hiện.

 

        Học tập suốt đời là xu thế phát triển tất yếu không chỉ ở các nước trên thế giới, trong khu vực mà còn ở Việt Nam. Học tập suốt đời là một đặc trưng mới của xã hội hiện đại, là xu thế tất yếu trước yêu cầu mới của thời đại - Thời đại được đặc trưng bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, thời đại của sự “bùng nổ” thông tin, thời đại của xu thế toàn cầu hóa và thời đại được đặc trưng bởi kinh tế tri thức, bởi nền văn minh trí tuệ. Nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Quảng Bình, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã triển khai nghiên cứu nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Nhiệm vụ được tổ chức triển khai thực hiện từ 01/2017 đến tháng 8/2018.

       Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày rõ về quá trình nghiên cứu và các nội dung được hoàn thành. Với đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ là những mô hình học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở cấp xã, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; xác định và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”,“Đơn vị học tập” phù hợp với thực tiễn của tỉnh; nhiệm vụ đã đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện đó là: Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng và thực hiện mô hình học tập suốt đời ở cơ sở; Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp; Nhóm giải pháp về xây dựng các thiết chế, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập hoạt động; Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; Nhóm giải pháp về thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá; Nhóm giải pháp về cũng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ hội khuyến học các cấp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở.

       Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên Hội đồng Khoa học và các thành viên liên quan đã đánh giá, nhận xét và góp ý làm cho nhiệm vụ được hoàn thiện.

[Trở về]