Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2021 

    Thực hiện Công văn số 2565/HĐPH ngày 02/11/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng...

Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2021 

 Thực hiện Công văn số 2221/ HĐPH ngày 29/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm...

Xem tiếp
Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo" 
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2021 
       Thực hiện Công văn số 1791/ HĐPH ngày 30/7/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2021 
Xem tiếp