Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2020 
 
 
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2020 
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2020 
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2020 
 
 

     Thực hiện Công văn số 1259/ HĐPB ngày 06/5/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo...

Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ 
   Thực hiện Công văn số 964/ HĐPB ngày 30/3/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng...
Xem tiếp