SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
 
 

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

- Điện thoại: (0232) 3824345 

Chức năng nhiệm vụ

       Phòng Quản lý Công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong các lĩnh vực công tác về: công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; sáng kiến và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ phòng:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đồng        

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3840466         

Di động: 0912369822

Email: dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn


  Họ và tên:  Nguyễn Quốc Trịnh

  Chức vụ: Phó trưởng phòng

  ĐT Cơ quan: 0232.3850490;

  Di động: 0912132878

  Email: trinhnq.skhcn@quangbinh.gov.vn


 Họ và tên: Phùng Thị Hoa        

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3824345        

Di động: 0913258958

 

Email: hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền       

   Chức vụ: Chuyên viên

   ĐT Cơ quan: 0232.3824345     

   Di động: 0912335511

   Email: hienttt.skhcn@quangbinh.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3824345        

Di động: 0944907373

Email: loannt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

[Trở về]