SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

- Điện thoại: 0232. 3827203

Chức năng nhiệm vụ

       Phòng Quản lý khoa học có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Cán bộ phòng

 

 Họ và tên: Nguyễn Diên An 

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3827203

Di động:  0912027563

Email: annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Đào Thị Hồng Lý  

Chức vụ: Phó trưởng phòng           

ĐT Cơ quan:  0232-3824724     

Di động: 0913541333            

Email: lydth.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Thị Hương Giang  

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3829505

Di động: 0912719035

Email: gianghth.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Thị Thúy Hằng  

Chức vụ: cán bộ

ĐT Cơ quan: 0232.3829505       

Di động:

Email: hangltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]