Bản in     Gởi bài viết  
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016-2020 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

(Ban hành kèm Quyết định 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

[Trở về]