Khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp 
 Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (thường gọi là Nghị quyết “tam nông”), nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan...
Xem tiếp
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình... 

Ngày 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng...

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện đề án “Thí điểm cơ chế đối... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viên gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp