Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo về chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát... 

           Ngày 6/6/2019,  Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng...

Xem tiếp
Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN: “Khảo sát chất lượng và đề xuất giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống tiếp đất phòng chống... 

        Ngày 9/1/2019, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ &l...

Xem tiếp
Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” 
        Ngày 15/11/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp... 
    Ngày 14/11/2018, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 Tiếp