Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và cấp Nhà nước năm 2022 
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột nghệ” 
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định... 
     Ngày 4/10/2019, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Điều tra, khảo sát,...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo về chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát... 

           Ngày 6/6/2019,  Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 Tiếp