SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
 
 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

 

- Địa chỉ: Số 17A - Quang Trung - TP. Đồng Hới – Quảng Bình

- Điện thoại: 0232 3824347;  - Fax: 0232 3822808

            - Email: skhcn@quangbinh.gov.vn 

            - Website: skhcn.quangbinh.gov.vn 

               Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Văn bản tham khảo:

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;       

Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 28/01/2002 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                              

 Giám đốc Sở 

Nguyễn Đức Lý

Điện thoại: 0232.3821685 

Email: lynd.skhcn@quangbinh.gov.vn 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 1. VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng Phạm Thanh Nam         

ĐT Cơ quan: 0232.3822153; Di động: 0912037642   

Email: nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC:

Trưởng phòng Nguyễn Diên An 

ĐT Cơ quan: 0232.3827203; Di động:  0912027563

Email: annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ:

Trưởng phòng Nguyễn Hữu Đồng    

ĐT Cơ quan: 0232.3824345; Di động: 0905369822

Email: dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN KH&CN CƠ SỞ:

Trưởng phòng Võ Khắc Sơn

ĐT Cơ quan: 0232.3840466; Di động: 0913252558

Email: sonvk.skhcn@quangbinh.gov.vn

5. THANH TRA:

Chánh Thanh tra Lê Văn Lập

ĐT Cơ quan: 0232.3824346; Di động: 0912158530

Email: laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới 

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822661/ (0232) 3824989

- Website: http://chicuctdcquangbinh.gov.vn/

Chi Cục trưởng Trần Quốc Việt

ĐT Cơ quan: 0232.3821543; Di động:  0982416440

Email: viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn

2. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KH&CN:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3840590/ (0232) 3851215

- Website: udkhcnquangbinh.gov.vn

Giám đốc Trần Ngọc Tuấn

ĐT Cơ quan: 0232 3840357; Di động: 0912414559

Email: tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

3. TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3827269/ (0232) 3858339

- Website: http://quatestquangbinh.com.vn/

Giám đốc Nguyễn Thị Ái Trinh

ĐT Cơ quan: 0232.3858338; Di động: 0915272142

Email: trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

 Phó giám đốc Sở

Lê Văn Thái

Điện thoại: 0232.3827877

Email: thailv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 Phó giám đốc Sở

Phan Thanh Nghiệm

Điện thoại: 0232.3823254

Email: nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó giám đốc Sở

Nguyễn Chí Thắng

Điện thoại: 0232.3827205

Email: thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 
[Trở về]