SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
 
 

 THANH TRA SỞ

- Điện thoại: 0232. 3824346 

Vị trí, chức năng:

      Thanh tra Sở là tổ chức trực thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thực hiện công tác pháp chế, tổ chức việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.... Thông tin chi tiết: Quyết định số 01/QĐ-SKHCN  ngày 02/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.

Văn bản liên quan

Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ phòng

 

Họ và tên: Lê Văn Lập

Chức vụ: Chánh Thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3824346

Di động: 0912158530

Email: laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

 

Họ và tên: Phan Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

ĐT Cơ quan: 0232.3822661

Di động: 0912549789

Email: hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên:Trần Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT Cơ Quan: 0232.3822661

Di động: 0912515051

Email: thuyttl.skhcn@quangbinh.gov.vn


Họ và tên: Đỗ Nam Thắng

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT Cơ quan: 0232.3850025

Di động: 0983295198

Email: thangdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Hoàng Thanh Nam

Chức vụ: Thanh tra viên

ĐT Cơ Quan: 0232.3850025

Di động: 0941115522  

Email: namht.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 
 

 

[Trở về]