Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” 

        Ngày 11/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN quy định quản lý thực hiện đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” (viết tắt là chương trình PPP). Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017.

 

Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN gồm có 6 chương và 26 điều. Một số nội dung chính được quy định tại Thông tư  gồm:

        1. Đối tượng áp dụng: là các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các định chế tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

        2. Cơ chế thí điểm để triển khai chương trình PPP

       - Các đề tài, dự án thuộc chương trình PPP được đối tác công, đối tác tư và các bên liên quan khác cùng nhau xác định theo nhóm để phối hợp giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ của chương trình PPP.

        - Nguồn lực thực hiện đề tài, dự án thuộc chương trình PPP được huy động từ nhiều nguồn khác nhau do đối tác công và đối tác tư quản lý theo thẩm quyền.

        3. Tiêu chí xây dựng chương trình PPP

        - Giải quyết những vấn đề có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

       - Sản phẩm khoa học và công nghệ tạo ra từ chương trình PPP phục vụ một trong các định hướng lớn sau: phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của quốc gia hoặc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm. Kết quả dự kiến đạt được phát thể hiện tính mới, tính tiên tiến, có khả năng ứng dụng và phù hợp với các mục tiêu của chương trình PPP.

        - Đối tác công và đối tác tư đóng góp nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác để thực hiện đề tài, dự án thuộc chương trình PPP, trong đó đối tác cam kết đóng góp nguồn lực không dưới 40% tổng nguồn lực của các bên cam kết dành thực hiện chương trình PPP.

        4. Thành phần Hội đồng và phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn.

        5. Một số nội dung về ký kết hợp đồng đối tác công - tư và trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai thực hiện.

Đào Thị Hồng Lý

 

[Trở về]