Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn” Tin mới
       Ngày 11/12/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết... 
      Ngày 11/12/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá thực...
Xem tiếp
Đánh giá, sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020 
 Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện “Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020” thực hiện theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng...
Xem tiếp
Nâng cao chất lượng, tìm hiểu nhu cầu độc giả để tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị hơn 
 Nhà xuất bản cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, mở rộng lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề nổi bật được đông đảo bạn đọc quan tâm để tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị.
Xem tiếp
Tăng cường khả năng quản lý, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong viện nghiên cứu, trường đại học 
 Giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài sản hữu hình. Việc bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nâng...
Xem tiếp