SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14 - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3840590;  Fax: (0232) 3851215

- Website: udkhcnquangbinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

      Trung  tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình  là đơn vị sự nghiệp có thu. Thông tin chi tiết: Quyết đinh Số 80/QĐ-SKHCN  ngày 11/8/2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung  tâm Ứng dụng Tiến Bộ khoa học và công nghệ.

Văn bản liên quan:

Quyết định số 21/2003/QĐ-UB ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                          

Description: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/khcn/Image/cocau_tochuc/Tran%20Ngoc%20Tuan.jpg

 Giám đốc Trần Ngọc Tuấn

ĐT Cơ quan: 0232 3840357; Di động: 0912414559

Email: tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng Trần Hoàn

ĐT Cơ quan: 0232 3851215

Di động: 0912992889

Email: hoant.skhcn@quangbinh.gov.vn 

PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phó trưởng phòng Đặng Thị Lệ Hà

ĐT Cơ quan: 0232 3829505

Di động: 0914425558

Email: hadtl.skhcn@quangbinh.gov.vn 

PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO KH&CN

Trưởng phòng (PGĐ kiêm nhiệm) Trần Ngọc Dũng

ĐT Cơ quan: 0232 3840589

Di động: 0913111368

Email: dungtn.skhcn@quangbinh.gov.vn 

TRẠM SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM NGƯ THỦY BẮC

Trạm trưởng Nguyễn Đại Dũng

Di động: 0974463717

Email: dungnd.skhcn@quangbinh.gov.vn

Description: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/khcn/Image/cocau_tochuc/Tran%20ngoc%20Dung.jpg

Phó Giám đốc Trần Ngọc Dũng

ĐT Cơ quan: 0232 3840589; Di động: 0913111368

Email: dungtn.skhcn@quangbinh.gov.vn

[Trở về]