Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2020 
 Thực hiện Công văn số 553/HĐPB ngày 02/3/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình có yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như sau:

 Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2020

 

 

 

 
[Trở về]