Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 398/KH-SKHCN Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” Sở Khoa học và Công nghệ 14 00:00:00.0/08/2019 Còn
2 32/2019/NĐ-CP Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Chính phủ 10 00:00:00.0/04/2019 Còn
3 864/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/03/2019 Còn
4 17/2018/TT-BKHCN Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 10 00:00:00.0/12/2018 Còn
5 2053/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học "Quảng Bình - 30 năm Đổi mới và Phát triển" UBND tỉnh Quảng Bình 04 00:00:00.0/12/2018 Còn
6 158/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Chính phủ 22 00:00:00.0/11/2018 Còn
7 15/2018/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/11/2018 Còn
8 154/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành Chính phủ 09 00:00:00.0/11/2018 Còn
9 1285/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chính phủ 01 00:00:00.0/10/2018 Còn
10 2838/QĐ-BKHCN Quyết định phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (đợt 2). Bộ Khoa học và Công nghệ 28 00:00:00.0/09/2018 Còn
11 3009/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 10 00:00:00.0/09/2018 Còn
12 1320/KH-UBND Kế hoạch tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh với thanh niên năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình 07 00:00:00.0/08/2018 Còn
13 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Chính phủ 12 00:00:00.0/07/2018 Còn
14 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Chính phủ 12 00:00:00.0/07/2018 Còn
15 2161/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 UBND tỉnh Quảng Bình 04 00:00:00.0/07/2018 Còn
16 586/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Chính phủ 22 00:00:00.0/05/2018 Còn
17 03/2018/TT-BKHCN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
18 04/2018/TT-BKHCN Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê Quốc Gia Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
19 05/2018/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
20 1343/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh Quảng Bình 23 00:00:00.0/04/2018 Còn
Trang :
1