Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 4291/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Bình năm 2019 UBND tỉnh Quảng Bình 31 00:00:00.0/10/2019 Còn
2 88/QĐ-SKHCN Thành lập Tổ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 28 00:00:00.0/10/2019 Còn
3 81/QĐ-SKHCN Quyết định ban hành Quy định về công tác quản lý cán bộ, tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 07 00:00:00.0/10/2019 Còn
4 83/QĐ-SKHCN Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 07 00:00:00.0/10/2019 Còn
5 3551/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/09/2019 Còn
6 25/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
7 3419/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/09/2019 Còn
8 3419/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/09/2019 Còn
9 461/BC-SKHCN Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 05 00:00:00.0/09/2019 Còn
10 398/KH-SKHCN Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” Sở Khoa học và Công nghệ 14 00:00:00.0/08/2019 Còn
11 22/2019/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần UBND tỉnh Quảng Bình 01 00:00:00.0/08/2019 Còn
12 365/KH-SKHCN Kế Hoạch thi các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 29 00:00:00.0/07/2019 Còn
13 21/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 10 00:00:00.0/07/2019 Còn
14 43/QĐ-SKHCN Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 17 00:00:00.0/06/2019 Còn
15 32/2019/NĐ-CP Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Chính phủ 10 00:00:00.0/04/2019 Còn
16 864/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/03/2019 Còn
17 17/2018/TT-BKHCN Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 10 00:00:00.0/12/2018 Còn
18 2053/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học "Quảng Bình - 30 năm Đổi mới và Phát triển" UBND tỉnh Quảng Bình 04 00:00:00.0/12/2018 Còn
19 158/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Chính phủ 22 00:00:00.0/11/2018 Còn
20 15/2018/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/11/2018 Còn
Trang :
1