Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 4821/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình 02 00:00:00.0/01/2018 Còn
2 4319/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Bình 27 00:00:00.0/11/2017 Còn
3 90/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Chính phủ 15 00:00:00.0/09/2017 Còn
4 21/2017/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung Khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 11 00:00:00.0/07/2017 Còn
5 10/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 28 00:00:00.0/06/2017 Còn
6 09/2017/TT-BKHCN Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ Bộ Khoa học và Công nghệ 27 00:00:00.0/06/2017 Còn
7 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ Quốc hội 19 00:00:00.0/06/2017 Còn
8 13/2017/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ 28 00:00:00.0/04/2017 Còn
9 677/UBND-VX V/v tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ đường bay Quảng Bình-Hải Phòng UBND tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/04/2017 Còn
10 06/2017/QĐ-TTg Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ Chính phủ 20 00:00:00.0/03/2017 Còn
11 27/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ Chính phủ 15 00:00:00.0/03/2017 Còn
12 203/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” UBND tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/01/2017 Còn
13 42/QĐ-BKHCN Quyết định 42/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016 Bộ Khoa học và Công nghệ 11 00:00:00.0/01/2017 Còn
14 297/NQ-UBTVQH14 Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo Quốc hội 02 00:00:00.0/11/2016 Còn
15 372/KH-SKHCN Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 31 00:00:00.0/10/2016 Còn
16 293/KH-SKHCN Cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020 Sở Khoa học và Công nghệ 12 00:00:00.0/09/2016 Còn
17 283/SKHCN Ngăn chặn hành vi lừa đảo kiểm tra chất lượng nước bằng dụng cụ điện phân để bán máy lọc nước Sở Khoa học và Công nghệ 05 00:00:00.0/09/2016 Còn
18 269/BC-SKHCN V/v thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệ 24 00:00:00.0/08/2016 Còn
19 265/HD-SKHCN Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng ở các huyện; Phòng Kinh tế ở thị xã, thành phố về khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 18 00:00:00.0/08/2016 Còn
20 5/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 HĐND tỉnh Quảng Bình 21 00:00:00.0/07/2016 Còn
Trang :
1