Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1285/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chính phủ 01 00:00:00.0/10/2018 Còn
2 3009/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ Quảng Bình trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 10 00:00:00.0/09/2018 Còn
3 1320/KH-UBND Kế hoạch tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh với thanh niên năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình 07 00:00:00.0/08/2018 Còn
4 2161/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo quyết định 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 UBND tỉnh Quảng Bình 04 00:00:00.0/07/2018 Còn
5 586/QĐ-TTg Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Chính phủ 22 00:00:00.0/05/2018 Còn
6 03/2018/TT-BKHCN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
7 04/2018/TT-BKHCN Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê Quốc Gia Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
8 05/2018/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 15 00:00:00.0/05/2018 Còn
9 1343/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh Quảng Bình 23 00:00:00.0/04/2018 Còn
10 13/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Chính phủ 23 00:00:00.0/01/2018 Còn
11 65/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Chính phủ 12 00:00:00.0/01/2018 Còn
12 4821/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2018 UBND tỉnh Quảng Bình 02 00:00:00.0/01/2018 Còn
13 142/2017/TT-BTC Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ Tài chính 29 00:00:00.0/12/2017 Còn
14 4319/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Bình 27 00:00:00.0/11/2017 Còn
15 13/2017/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức KHCN công lập Bộ Khoa học và Công nghệ 06 00:00:00.0/11/2017 Còn
16 90/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ Chính phủ 15 00:00:00.0/09/2017 Còn
17 21/2017/QĐ-UBND Quyết định Bổ sung Khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 11 00:00:00.0/07/2017 Còn
18 10/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ 28 00:00:00.0/06/2017 Còn
19 09/2017/TT-BKHCN Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ Bộ Khoa học và Công nghệ 27 00:00:00.0/06/2017 Còn
20 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ Quốc hội 19 00:00:00.0/06/2017 Còn
Trang :
1