SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 VĂN PHÒNG SỞ

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822153/ (0232) 3822808

Chức năng nhiệm vụ

         Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong các lĩnh vực công tác về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế; quản lý cán bộ, công tác cán bộ và chính sách cán bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, tuần của Sở, chương trình, kế hoạch ngoài lĩnh vực khoa học và công nghệ; hành chính, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ISO hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị; bảo vệ, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tài sản; phối hợp thực hiện công tác quân sự, dân quân, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; an ninh, trật tự nội bộ trong phạm vi quản lý của Sở.  Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 Cán bộ phòng:

 

Họ và tên: Phạm Thanh Nam         

Chức vụ: Chánh Văn phòng        

ĐT Cơ quan: 0232.3822153         

Di động: 0912037642           

Email: nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

            

Họ và tên: Lê Thị Thanh Tâm        

Chức vụ: Cán bộ

ĐT Cơ quan: 0232.3827204           

Di động: 0914064135

Email: tamltt.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 

Họ và tên: Hà Thị Khánh Ly        

Chức vụ: Cán bộ

ĐT Cơ quan: 0232.3827204            

Di động: 0977418058

Email: lyhtk.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]