SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
 
 

 VĂN PHÒNG SỞ

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822153/ (0232) 3822808

Chức năng, nhiệm vụ

        Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong các lĩnh vực công tác về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế; quản lý cán bộ, công tác cán bộ và chính sách cán bộ; tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch ngân sách và hoạt động KH&CN dài hạn, trung hạn, hằng năm, hằng tháng trong toàn Sở; quản lý đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN; quản lý ngân sách, tài chính, tài sản, công tác kế toán, kho quỹ theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác hành chính, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ISO hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị; bảo vệ, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tài sản; phối hợp thực hiện công tác quân sự, dân quân, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; an ninh, trật tự nội bộ trong phạm vi quản lý của Sở.  Thông tin chi tiết: Quyết định số 83/QĐ-SKHCN  ngày 07/10/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 Cán bộ phòng:

Họ và tên: Phạm Thanh Nam         

Chức vụ: Chánh Văn phòng        

ĐT Cơ quan: 0232.3822153         

Di động: 0912037642           

Email: nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

            

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú          

Chức vụ: Kế toán trưởng

ĐT Cơ quan: 0232.3827204          

Di động: 0973534996

Email: tunt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3827204

Di động: 0975715577

Email: thaonp.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Lê Thị Thanh Tâm        

Chức vụ: Cán bộ

ĐT Cơ quan: 0232.3827204           

Di động: 0914064135

Email: tamltt.skhcn@quangbinh.gov.vn 

 

Họ và tên: Đặng Thị Sỹ Khánh Nguyệt         

Chức vụ: Thủ quỹ

ĐT Cơ quan: 052.3827204      

Di động: 0912249535

Email: nguyetdtsk.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Hà Thị Khánh Ly        

Chức vụ: Văn thư

ĐT Cơ quan: 0232.3827204            

Di động: 0977418058

Email: lyhtk.skhcn@quangbinh.gov.vn

 
[Trở về]