Chức năng, nhiệm vụ phòng Khoa học cơ sở

Font size : A- A A+

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

- Điện thoại: 0232 3824348 

Chức năng nhiệm vụ

       Phòng Quản lý KH&CN cơ sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với các mô hình, nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 78/QĐ-SKHCN  ngày 22/7/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Cán bộ phòng:

Họ và tên: Võ Khắc Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3824348

Di động: 0913252558

Email: sonvk.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3883986

Di động: 0914 672 355

Email: haitt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3883986

Di động: 0912335511

Email: hienttt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Họ và tên: Phạm Thị Hải Thanh

Chức vụ: Cán bộ

ĐT Cơ quan: 0232.3883986

Di động: 0948251520

Email: thanhpth.skhcn@quangbinh.gov.vn