Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch tại Quảng Bình”

Font size : A- A A+

Ngày 9/5/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch tại Quảng Bình”, do Sở Du lịch Quảng Bình chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng các tiêu chí từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển mô hình làng văn hóa du lịch tại Quảng Bình. Cụ thể: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch của các làng văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xây dựng 03 mô hình lý thuyết làng văn hóa du lịch; cụ thể hóa vị thế của các làng văn hóa du lịch trong quy hoạch phát triển du lịch và phát triển du lịch gắn với phát triển nông thôn trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí từ đó đề xuất các giải pháp phát triển mô hình làng văn hóa du lịch tại Quảng Bình trên nguyên tắc phát triển bền vững

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Trần Quang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học  nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị

Thực hiện từ tháng 6 năm 2022 đến nay với đối tượng nghiên cứu là các cá nhân là các làng văn hóa tiêu biểu có truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Các tài nguyên văn hóa có thể chuyển hóa thành tài nguyên du lịch tại làng văn hóa tiêu biểu gắn với các sản phẩm, khu, điểm đến du lịch đang được phát huy trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, chủ nhiệm báo cáo những kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã thực hiện: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch của các làng văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Xây dựng 03 mô hình lý thuyết làng văn hóa du lịch; Cụ thể hóa vị thế của các làng văn hóa du lịch trong quy hoạch phát triển du lịch và phát triển du lịch gắn với phát triển nông thôn; Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển mô hình làng văn hóa du lịch tại Quảng Bình trên nguyên tắc phát triển bền vững. Bên cạnh đó qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất bộ tiêu chí và nhóm giải pháp thực hiện, từ đó xây dựng các mô hình làng văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế và xu thế phát triển.

Cơ quan chủ trì báo cáo kết quả của nhiệm vụ

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Khoa học cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị đã khẳng định kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp những tư liệu nhằm đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch của các làng văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình nhằm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời, kết quả nghiên cứu còn cung cấp cơ sở khoa học để góp phần vào việc hoạch định chiến lược phát triển du lịch của tỉnh trên lĩnh vực du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng...

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

More