Danh sách đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ

Không có kết quả nào được tìm thấy
STT Mã đề tài Tên đề tài Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài Thời gian ( Tháng )
1 XD Xây dựng vườn ươm sản xuất điều cao sản cho một xã vùng sâu tại huyện Đồng Phú Doanh nghiệp tư nhân sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh Nguyễn Văn Châu 12