Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

    Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của tỉnh Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2022, như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH