Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa theo các tiêu chí của GTCLQG và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 3 năm. Ở tỉnh ta trong những năm qua đã có nhiều doanh nghiệp tham dự và đạt GTCLQG, điều đó có tác dụng rất tốt trong việc nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động GTCLQG số 430/TĐC-TCCL ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 (Kế hoạch cụ thể được đăng tải tại http://www.giaithuong.org.vn/tin-tuc/ke-hoach-hoat-dong-gtclqg-nam-2022)

Thông tin bản đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Căn cứ bản đăng ký tham dự của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Quảng Bình sẽ có hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hồ sơ theo yêu cầu của giải thưởng.

       Thông tin chi tiết xin liên hệ:

       Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

       Địa chỉ : Số 17 A, Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

       ĐT: 0232 3.824.724;               Fax: 02323.822.808

NỘI DUNG VÀ MẪU ĐĂNG KÝ 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG

TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG