Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 1502/UBND-XDCB ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hiểu, nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia giao thông phải thấy được ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”; gương mẫu chấp hành quy định “đã uống rượu, bia - không lái xe”. Chú ý biểu dương “gương tốt, việc tốt”; đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về giao thông.

- Tiếp tục tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023” do Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức; thời gian thi của Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 01/7/2023 đến 17h00 ngày 15/10/2023; các Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các văn bản có liên quan đến Cuộc thi.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật về an toàn giao thông cần tuyên truyền.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền về an toàn giao thông tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông gắn với tình hình thực tiễn tại phòng, đơn vị mình quản lý. 

3. Tổ chức thực hiện

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung Kế hoạch; thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên Trang thông tin điện tử của Sở,  https://skhcn.quangbinh.gov.vn./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH .pdf