Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học “Thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Khoa học “Thông tin truy xuất nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với các nội dung sau:


NỘI DUNG KẾ HOẠCH .pdf