Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Công văn số 242/ HĐPH ngày 27/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2022, Sở xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở như sau:

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiệm vụ tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội; tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện cách ly y tế, điều trị tại nhà, các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp về/đến địa phương trong dịp tết Nguyên đán 2022… Tăng cường vận động người dân chủ động khai báo trên ứng dụng PC COVID; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là các hoạt động, sự kiện tập trung đông người.

- Tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy 2021; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống, tham nhũng; Nghị định số 144/2021/NĐCP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;…

- Tuyên truyền các văn bản về lĩnh vực khoa học và công nghệ: Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính 2 phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên truyền tại chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở https://skhcn.quangbinh.gov.vn.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo….. trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nội dung các văn bản tuyên truyền qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (TDOffice); thường xuyên theo dõi nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ https://skhcn.quangbinh.gov.vn./.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các tin khác