Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 05/7/2024, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, định hướng, chiến lược, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV cho biết, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển KH,CN&ĐMST; các chủ trương, định hướng lớn phát triển KH,CN&ĐMST đã được nhất quán khẳng định rõ trong nhiều văn bản như: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 45-NQ/TW về phát triển đội ngũ trí thức; Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST, Bộ KH&CN đã cụ thể hoá, triển khai các chủ trương, đường lối phát triển KH,CN&ĐMST, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thông qua việc ban hành mới, sửa các luật trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST; sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Cụ thể: Bộ đã tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW năm 2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 69-KL/TW năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV báo cáo tại buổi làm việc.

Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. Hiện Bộ đang xây dựng, hoàn thiện các luật chuyên ngành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật KH&CN (sửa đổi); Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST.

Báo cáo cũng đã nêu bật được các kết quả đạt được về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; KH,CN&ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiềm lực KH,CN&ĐMST; Chỉ số ĐMST toàn cầu của Việt Nam (GII); Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII); Hệ thống ĐMST quốc gia; Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST… Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển KH,CN&ĐMST trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng đoàn công tác khẳng định: KH&CN là quốc sách hàng đầu; là quan điểm chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước; là nguồn lực và động lực có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển nhanh, bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay. Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, KH,CN&ĐMST của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tỉ lệ đầu tư cho KH&CN từ xã hội đã có sự dịch chuyển mạnh và ngày càng tăng; từ chỗ lệ thuộc vào công nghệ bên ngoài đã làm chủ được nhiều công nghệ, trong đó có những công nghệ tiên tiến, hiện đại; từ lực lượng cán bộ KH&CN mỏng đã xây dựng được một đội ngũ khá toàn diện, có đủ các ngành, lĩnh vực; từ chỗ trang thiết bị, cơ sở vật chất lạc hậu đã được đầu tư, phát triển tương đối đồng bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả nổi bật, ấn tượng, tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn ngành KH&CN và đề nghị ngành KH&CN tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ KH&CN, ngành KH&CN, nền KH&CN quốc gia phải chuyển được những thông điệp mạnh mẽ nhất về vai trò, vị trí của KH,CN&ĐMST. KH,CN&ĐMST không phát triển thì không tận dụng được cơ hội, không vượt qua thách thức…, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành KH&CN thời gian tới cần tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến vấn đề tài chính, thu hút và trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực cho KH,CN&ĐMST, xã hội hoá các kết quả nghiên cứu, cơ chế chấp nhận rủi ro...; chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới của thế giới liên quan đến các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn, y sinh, công nghiệp bán dẫn...; phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn trong tư vấn chủ trương, chính sách, pháp luật cho Đảng và Nhà nước; quan tâm sâu sắc đến đội ngũ cán bộ KH&CN của nước nhà.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN đã cùng trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến phát triển mối quan hệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; nguồn lực đầu tư cho KH,CN&ĐMST; hạ tầng KH&CN; nâng cao năng lực quản trị nhà nước về ĐMST; cơ chế Quỹ cho KH&CN; hợp tác quốc tế và việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong nước về KH,CN&ĐMST…

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN khẳng định, Bộ KH&CN tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác và sẽ tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động KH,CN&ĐMST. Đồng thời nghiên cứu đưa vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của Bộ và ngành trong thời gian tới.

Link bài đăng: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/24500/doan-cong-tac-tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiv-lam-viec-voi-ban-can-su-dang-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx

Nguồn: www.most.gov.vn

Các tin khác