Sửa đổi, bổ sung các điều có quy định về quy hoạch trong Luật...   Tin mới
Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong số các luật...
Xem tiếp