Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm

Font size : A- A A+

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232. 3858338; Fax: 0232. 3858339.

- Website: quatestquangbinh.com.vn

Chức năng nhiệm vụ

      Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật . Thông tin chi tiết: Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

 Văn bản liên quan

Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 

Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại Trung tâm kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC                  

Giám đốc Nguyễn Thị Ái Trinh

Di động:  0915272142

Email: trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ HÓA MÔI TRƯỜNG 

Trưởng phòng Giang Tấn Thông

ĐT Cơ Quan: 0232.3858338

Di động: 0912589439

Email: thonggt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

Trưởng phòng Phan Thanh Hà

ĐT Cơ Quan: 0232.3858338

Di động: 0913295993

Email: hapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG CƠ ĐIỆN - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Phó Trưởng phòng Hoàng Công Lý

ĐT Cơ Quan:  0232. 3858338

Di động: 0913247577

Email: lyhc.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc Lưu Minh Tuấn

Di động: 0912132839

Email: tuanlm.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc Phan Thanh Giàn

  Di động: 0934741048

Email: gianpt.skhcn@quangbinh.gov.vn