Chức năng, nhiệm vụ chi cục TDC

Font size : A- A A+

 CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0232. 3822661;  Fax: 0232. 3824989 

- Email: chicuc.skhcn@quangbinh.gov.vn

- Website: chicuctdcquangbinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

      Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Văn bản liên quan

* Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình Bổ sung Khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình.

* Quyết định số 97/QĐ-UB ngày 27/7/1989 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Bình.

Văn bản tham khảo 

* Quyết định số 2940/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Quảng Bình.

Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                                

Chi Cục trưởng Trần Quốc Việt

ĐT Cơ quan: 0232.3821543; Di động:  0982416440

Email: viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trưởng phòng Trần Thị Lệ Thủy

ĐT Cơ Quan: 0232.3850025

Di động: 0912515051

Email: thuyttl.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng Trần Thành Long

ĐT Cơ Quan: 0232.3824724

Di động: 0963217077 

Email: longtt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

Trưởng phòng Nguyễn Văn Thiệu

ĐT cơ quan: 0232.3820021

Di động: 0918833153

Email: thieunv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM 

Giám đốc Nguyễn Thị Ái Trinh

Di động: 0915272142

Email: trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó chi Cục trưởng Nguyễn Quốc Trịnh

ĐT Cơ quan: 0232.3850490; Di động: 0912132878

Email: trinhnq.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó chi Cục trưởng Nguyễn Xuân Song

ĐT Cơ quan: 0232.3825687; Di động: 0912581595

Email: songnx.skhcn@quangbinh.gov.vn