Giới thiệu về Sở KH&CN Quảng Bình

Font size : A- A A+

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

 

             - Địa chỉ: Số 17A - Quang Trung - TP. Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

             - Điện thoại: 0232 3824347;  - Fax: 0232 3822808

            - Email: skhcn@quangbinh.gov.vn 

            - Website: skhcn.quangbinh.gov.vn 

             Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Văn bản tham khảo:

* Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;       

Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 28/01/2002 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                              

 

Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở 

Nguyễn Trần Quang

Điện thoại: 0232.3821685

Di động: 0913022678

Email: quangnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. VĂN PHÒNG:

Chánh Văn phòng: Đào Thị Hồng Lý       

ĐT Cơ quan: 0232.3822153; Di động: 0913541333

Email: lydth.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC:

Trưởng phòng: Nguyễn Diên An 

ĐT Cơ quan: 0232.3827203; Di động:  0912027563

Email: annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ:

Trưởng phòng: Lê Văn Lập    

ĐT Cơ quan: 0232.3824345; Di động: 0912158530

Email: laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

4. PHÒNG QUẢN TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG:

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Đồng

ĐT Cơ quan: 0232.3825687; Di động: 0905369822

Email: dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

5. THANH TRA:

Chánh Thanh tra: Nguyễn Xuân Song

ĐT Cơ quan: 0232.3824346; Di động:0912581595 

Email: songnx.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

 

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KH&CN:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 15 - Bắc Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3851215

- Website: udkhcnquangbinh.gov.vn

Giám đốc: Trần Ngọc Tuấn

Di động: 0912414559

Email: tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232.3858338 / (0232) 3858339

- Website: http://quatestquangbinh.com.vn/

Giám đốc: Nguyễn Thị Ái Trinh

Di động: 0915272142

Email: trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

 Phó giám đốc Sở

Phan Thanh Nghiệm

Điện thoại: 0232.3823254

Di động: 0913069936

Email: nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

  Phó Giám đốc Sở

Phạm Thanh Nam

Điện thoại: 0232.3827205

Di động: 0912037642

Email: nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

Trần Quốc Việt

ĐT Cơ quan: 0232.3821543

Di động: 0982416440

Email: viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn