Chức năng, nhiệm vụ phòng Công nghệ

Font size : A- A A+

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

- Điện thoại: (0232) 3824345 

Chức năng nhiệm vụ

      Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ và sáng kiến, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 58/QĐ-SKHCN  ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; Thanh tra; và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ phòng:

 

 

Họ và tên: Lê Văn Lập

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3824345

Di động: 0912158530

Email: laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Phùng Thị Hoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3824345

Di động: 0913258958

Email: hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3824345

Di động: 0912335511

Email: hienttt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3824345

Di động: 0944907373

Email: loannt.skhcn@quangbinh.gov.vn