Chức năng, nhiệm vụ phòng TĐC

Font size : A- A A+

 PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

- Điện thoại: 0232. 3825687; 

Chức năng nhiệm vụ

       Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết: Quyết định số 58/QĐ-SKHCN  ngày 14/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Văn phòng; Thanh tra; và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ phòng:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đồng

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT Cơ quan: 0232.3825687

Di động: 0912369822

Email: dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Thành Long
 

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ Quan: 0232.3825687

Di động: 0963217077

Email: longtt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

Họ và tên: Trương Tấn Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3825687

Di động: 0912515171

Email: hungtt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

Họ và tên: Trần Văn Cường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT Cơ quan: 0232.3825687

Di động: 0395232858

Email: cuongtv.skhcn@quangbinh.gov.vn