Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Font size : A- A A+

Ngày 30/6/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 2592/TB-SHTT về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NỘI DUNG THÔNG BÁO

 

More