Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ...   Tin mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề...
Xem tiếp
“Lực lượng sản xuất chất lượng cao chính là khoa học, công nghệ và...   Tin mới
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chuyển đổi số ngày 19/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,...
Xem tiếp
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW...   Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế...
Xem tiếp
Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW...   Tin mới
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu và tổ chức triển khai các chương trình, kế...
Xem tiếp
Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu...   Tin mới
Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thông qua việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định mới của pháp luật về PCTN, tiêu cực.
Xem tiếp