Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Font size : A- A A+

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG  NGHỆ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 15 - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232. 3851215;  Fax: 0232. 3851215

- Website: khcnquangbinh.vn

Chức năng nhiệm vụ

      Trung  tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tin chi tiết: Quyết định 1144/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Văn bản liên quan:

Quyết định số 3009/QĐ-UB ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Thành lập Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                          

Description: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/khcn/Image/cocau_tochuc/Tran%20Ngoc%20Tuan.jpg

 Giám đốc Trần Ngọc Tuấn

ĐT Cơ quan: 0232 3840357; Di động: 0912414559

Email: tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH

Trưởng phòng Phạm Thúy An

ĐT Cơ quan: 0232. 3825600 

Di động: 0918687386

Email: anpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

--------------------------------------------------

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng Đặng Thị Lệ Hà

ĐT Cơ quan: 0232 3829505

Di động: 0914425558

Email: hadtl.skhcn@quangbinh.gov.vn 

---------------------------------------------------

PHÒNG THỐNG KÊ VÀ THÔNG TIN KH&CN

Trưởng phòng Nguyễn Tiến Thành

ĐT Cơ quan: 0232 3828129

Di động: 0982576767

Email: thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Description: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/khcn/Image/cocau_tochuc/Nguyen%20Dang%20Tuan_Quang%20Binh.jpg

Phó giám đốc Nguyễn Đăng Tuấn

ĐT Cơ Quan: 0232.3825601; Di động: 0912550863

 Email: tuannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phó Giám đốc Trần Ngọc Dũng

ĐT Cơ quan: 0232 3840589; Di động: 0913111368

Email: dungtn.skhcn@quangbinh.gov.vn