Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1172/UBND-NCVX ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và pháp điển hệ thống QPPL; Sở...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1746/HĐPH ngày 27/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2024, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1416/HĐPH ngày 30/5/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2024, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 1095/HĐPH ngày 26/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2024, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024   Tin mới
Thực hiện công văn số 3940/HĐPH ngày 22/11/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc đăng ký nội dung chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”. Sở Khoa học và Công nghệ lập...
Xem tiếp