Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 167/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 01/02/2024 Còn
2 136/KH-SKHCNv Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 24/01/2024 Còn
3 10/QĐ-SKHCN Ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 23/01/2024 Còn
4 09/QĐ-SKHCN Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 23/01/2024 Còn
5 10/QĐ-SKHCN Ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 23/01/2024 Còn
6 95/KH-SKHCN Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 16/01/2024 Còn
7 2120/KH-SKHCN Kế hoạch cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 20/12/2023 Còn
8 2037/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá phòng chống tham nhũng của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 08/12/2023 Còn
9 2019/BC-SKHCN Báo cáo Về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 06/12/2023 Còn
10 1968/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên Cổng DVC quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ 27/11/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »