Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện năm...
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ...   Tin mới
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 4271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022
Xem tiếp
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022...   Tin mới
Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các viện nghiên cứu, trường...
Xem tiếp