Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và cấp Nhà nước năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các tổ chức khoa học công nghệ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau....

NỘI DUNG THÔNG BÁO

Các tin khác