Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...   Tin mới
Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Sở Khoa học...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 776/ HĐPH ngày 31/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2022, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 377/ HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2022, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Khoa...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐPH ngày 14/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp...
Xem tiếp
1 2 3 4 »