Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2024   Tin mới
Thực hiện Công văn số 4474/HĐPH ngày 29/12/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2024, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 4069/HĐPH ngày 30/11/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3684/HĐPH ngày 02/11/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3219/HĐPH ngày 29/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 2931/HĐPH ngày 06/9/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp