Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 617/HĐPH ngày 08/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-HĐPH ngày 18/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2023   Tin mới
Thực hiện Công văn số 12/HĐPH ngày 04/01/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2023, Sở xây...
Xem tiếp
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12/2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3537/HĐPH ngày 02/12/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2022, Sở xây...
Xem tiếp
V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” thuộc Bộ Tư pháp...
Xem tiếp