Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Font size : A- A A+

Ngày 28/6/2024, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 1884/TB-SHTT về việc Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

NỘI DUNG THÔNG BÁO .pdf

 

More